Tamil

துன்பத்தை நினைத்து. மகிழ்ச்சியை இழக்காதே! காதலை நினைத்து. வாழ்க்கையை இழக்காதே

துன்பத்தை நினைத்து. மகிழ்ச்சியை இழக்காதே! காதலை நினைத்து. வாழ்க்கையை இழக்காதே! சோதனையை நினைத்து. சாதனையை இழக்காதே! தோல்வியை நினைத்து. வெற்றியை இழக்காதே

துன்பத்தை நினைத்து. மகிழ்ச்சியை இழக்காதே! காதலை நினைத்து. வாழ்க்கையை இழக்காதே! சோதனையை நினைத்து. சாதனையை இழக்காதே! தோல்வியை நினைத்து. வெற்றியை இழக்காதே
துன்பத்தை நினைத்து. மகிழ்ச்சியை இழக்காதே! காதலை நினைத்து. வாழ்க்கையை இழக்காதே! சோதனையை நினைத்து. சாதனையை இழக்காதே! தோல்வியை நினைத்து. வெற்றியை இழக்காதே

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்

வகைகள்

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு