Tamil

வதனம் பார்த்து மெல்ல வீசு.. சொற்களே பூக்களாகும் - எதிரே உன். சொல் கேட்டு புன்னகை பூக்கும்..!

வதனம் பார்த்து மெல்ல வீசு.. சொற்களே பூக்களாகும் - எதிரே உன். சொல் கேட்டு புன்னகை பூக்கும்..! இனிய மாலை வணக்கம்

வதனம் பார்த்து மெல்ல வீசு.. சொற்களே பூக்களாகும் - எதிரே உன். சொல் கேட்டு புன்னகை பூக்கும்..! இனிய மாலை வணக்கம்
வதனம் பார்த்து மெல்ல வீசு.. சொற்களே பூக்களாகும் - எதிரே உன். சொல் கேட்டு புன்னகை பூக்கும்..! இனிய மாலை வணக்கம்

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்

வகைகள்

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு